info

Voor alle bezoekers zijn navolgende ‘huisregels’ van toepassing :


Deze gelden vanaf het moment van aankomst en tijdens het gehele verblijf binnen de hekken van het evenemententerrein tot aan het moment van het verlaten van het evenement.
 
• Iedere bezoek(st)er is verplicht om ten allen tijden een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

• Het event is uitsluitend toegankelijk door reservering vooraf, er mag er niet gedanst, gegild of uit volle borst gezongen worden en eten en drinken mag alleen maar op de aanwezige zitplaatsen.

• Onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken. Wil je alcoholische dranken nuttigen, dan kan dit alleen maar met middels een 18+ polsbandje dat je bij de ingang krijgt nadat middels je legitimatiebewijs vastgesteld is dat je 18 jaar of ouder bent.

• Instructies van het security personeel bij de ingang dienen ten allen tijden strikt opgevolgd te worden. Zij hebben ten allen tijden het recht om elke bezoeker te fouilleren en eventuele tassen en/of eigendommen in het kader van de veiligheid te mogen controleren. Ook mogen zij indien daar nadrukkelijk aanleiding of een gegronde reden voor is, bezoekers de toegang weigeren.

• Het meenemen van eigen dranken en etenswaren is niet toegestaan.

• Op het gehele terrein van Het Apeldoornse Terrastival is het gebruik van glaswerk en blikjes absoluut verboden.

• Gebruik van drugs en/of verdovende middelen als ook agressiviteit of intimidatie door de bezoekers wordt niet getolereerd. Er zal onmiddellijke verwijdering volgen van de betreffende perso(o)n(en) door het security pesoneel. Bij zware delicten zullen wij politie inschakelen.

• Aanwijzingen van het (security) personeel en de crewleden van Het Apeldoornse Terrastivaldienen ten allen tijden strikt opgevolgd te worden.

• Betreding van het terrein gedurende het evenement geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie en/of personeelsleden van Het Apeldoornse Terrastival kunnen als zodanig derhalve dan ook op generlei wijze (wettelijk) aansprakelijk gesteld worden voor materiële en/of immateriële schade, in welke vorm dan ook.

• Tot uiterlijk een uur voor sluitingstijd kunnen er nog bezoekers worden toegelaten tot het terrein. Daarna is de toegang gesloten en kan men uitsluitend nog het terrein verlaten.

• Het meebrengen van huisdieren is mede uit oogpunt van hygiëne niet toegestaan.

• Er zijn degelijke toilet voorzieningen, wild plassen op het terrein is ten strengste verboden. Wildplassen houd in verwijdering van desbetreffende persoon van het terrein.

• De toegang tot Het Apeldoornse Terrastival is geheel gratis. Echter bij aankoop van de eerste consumptie bij de bar vragen wij eenmalig € 3,00 voor de aanschaf van een unieke milieuvriendelijke hard cup drinkbeker (bier, wijn of fris). Hierop zit geen statiegeld dus deze wordt na aankoop je eigendom. Na gebruik kan je deze bij de bar telkens laten schoonspoelen en weer hergebruiken voor je volgende consumptie. Het aanschafbedrag hiervan wordt na aftrek van de kosten gedoneerd aan een goed doel.

• Samenscholing en/of groepering, in welke vorm dan ook, is conform de COVID19 regelgeving zoals deze landelijk geldt ook op het terrein van het event ten strengste verboden. Hierop word continu door de stewards en het security personeel van Het Apeldoornse Terrastival toegezien en waarschuwend opgetreden indien noodzakelijk en van toepassing.

• Door het betreden van het terrein geeft elke bezoeker automatisch toestemming om gefotografeerd of gefilmd te mogen worden waarop te allen tijde de regel van toepassing is dat de desbetreffende opnames nimmer zonder zijn/haar toestemming voor eventuele commerciële doeleinden gebruikt mogen worden. Het maken van privé foto’s en video opnames als ook deze delen via social media is toegestaan, echter geschiedt wel geheel voor eigen rekening en risico dus hierop of hierover kan de organisatie naderhand nimmer aangesproken worden.

• Het (doen) gebruiken van eventuele logo’s en/of beeldmerken van Het Apeldoornse Terrastival, in welke vorm dan ook, is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie als zodanig.

• In geval van klachten die ter plaatse opgelost kunnen of dienen te worden kunnen de bezoekers zich ten allen tijden wenden tot de stewards op het terrein dan wel tot het security personeel bij de in/uitgang.

• In geval van het niet opvolgen van een van bovengenoemde regels, is het (security) personeel van Het Apeldoornse Terrastival te allen tijden gehouden en gerechtigd om de desbetreffende perso(o)n(en) terstond van het terrein te mogen verwijderen.

• In situaties gevallen waarin dit reglement niet voorziet aangaande regelgeving, wordt te allen tijden geacht dat de bezoekers de instructies en/of beslissingen van de stewards of het security personeel respecteren en in acht zullen nemen.